Over de Stichting

Home / Contact & Informatie / Over de Stichting

Bestuur

Het bestuur bestaat uit:

Voorzitter: Mr. F.A.M. Hermans
Penningmeester: Dhr. F.E.S. van Toor
Secretaris: Dhr. R.B.A. Vissers

Artistiek leider: Klemens Patijn

Beloningsbeleid

Het bestuur dat is opgericht bekleedt de functies op vrijwillige basis en ontvangt geen enkele vergoeding of honorarium voor de werkzaamheden. Naar redelijkheid worden kleine onkosten als reiskosten voor vergaderingen of kaartjes voor het bezoek van een TG Goed Gezelschap voorstellingen vergoed.

Het bestuur vergadert op regelmatige basis en wordt door de artistiek leider op de hoogte gesteld van ontwikkelingen en plannen.

De stichting beoogt niet het maken van winst. In geval van ontbinding van de stichting wordt een eventueel batig saldo (na vereffening) uitgekeerd aan een door het bestuur aan te wijzen Algemeen Nut Beogende Instelling waarvan het doel zoveel mogelijk overeenkomt met dat van de stichting.

Doel van de stichting

Algemene stimulering en ontwikkeling van creatieve producties op het gebied van theater, muziek, film en televisie. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Documenten

Beleidsplan

Financiële jaarverslagen

Activiteitenverslag

Oprichtingsstatuten